Wizja Fundacji

Naszym marzeniem jest Polska, która jest najlepszym krajem do życia dla każdej rodziny i ludzi, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za naszą ojczyznę. Uważamy, że drogą do takiej Polski jest uważność w cyfryzacji, równowaga w systemie ekonomicznym i odważne, wrażliwe na drugiego człowieka społeczeństwo.
Cyfryzację rozumiemy jako ogół działalności związanej z branżą Big Tech, używaniem urządzeń ekranowych oraz procesowi wprowadzania nowych technologii do wszystkich obszarów naszego życia. Jest to fenomen, który ma zdecydowanie największy wpływ na cywilizację od początku dziejów, kształtując psychikę człowieka oraz kierunkując zachowania całych społeczeństw w stopniu wcześniej nie znanym. Ponieważ cyfryzacja jest procesem uznawanym powszechnie tylko za korzystny, wciąż za mało jest szerokiej debaty nad jej granicami, jej ciemniejszymi stronami oraz jej wpływowi na psychikę ludzi, w szczególności dzieci. Poprzez merytoryczny wkład chcemy być wiodącym think tankiem w zakresie propozycji systemowej korekty i uregulowania procesu cyfryzacji.

Chcemy łączyć rozwój kraju z konserwatywnym modelem rodziny. Uważamy, że rozpad rodziny nieuchronnie doprowadzi do upadku ekonomicznego i politycznego. Dlatego w naszej działalności dotykamy takich kwestii, jak rozwiązania prorodzinne w firmach czy regulacje na rynku pracy, które wzmocnią rodzinę. Uważamy, że ogromnym i niedocenianym problemem rodziny w Polsce i na świecie jest nieuregulowana kwestia nieograniczonego używania elektroniki przez dzieci i młodzież, co pogłębia kryzys rodziny.

Wiele zjawisk związanych z niekontrolowanym rozrostem negatywnego wpływu nowych technologii na człowieka jest wzmacnianych poprzez kulturę leseferystycznego kapitalizmu. Wolny rynek, choć niezwykle ważny w pewnych obszarach ludzkiej aktywności, nie jest jedynym modelem ludzkiej kooperacji i nie powinien zastępować tych obszarów, w których potrzebne są poświęcenie, służba, poczucie społecznej solidarności i współpraca oparta na wzajemności.
Fundacja jest również aktywna w debacie o potrzebie regulacji w tych obszarach, w których dominacja myślenia rynkowego i lęk przed dyskusją o ograniczeniu pozornej wolności powoduje często brak namysłu nad potencjalnymi szkodliwymi konsekwencjami danych procesów, co dzieje się na przykład w kwestii nieograniczonego używania nowych technologii przez dzieci.

Nasz think tank zwraca uwagę na takie tematy, jak moralne granice rynków, kwestie godności pracy, kwestie nierówności ekonomicznych wewnątrz społeczeństw oraz wyzwań związanych z globalizacją

Rodzina jest fundamentalną jednostką społeczną, która w ostatnich latach została wypchnięta z dyskursu publicznego w wielu rozwiniętych krajach. Chcemy jako think tank badać te obszary, które mogą mieć na nią wpływ, takie jak stosunki panujące na rynku pracy, cyfryzacja relacji, atomizacja życia społecznego czy kultura kapitalizmu. Dostrzegamy potrzebę moderowania debaty wokół roli kobiety i mężczyzny w nowoczesnej rodzinie. W polu naszego zainteresowania pozostaje również szkoła jako swoiste przedłużenie procesu wychowawczego zapoczątkowanego w rodzinie.

Jednym z naszych celów jest budowanie wokół naszej Fundacji środowiska przedsiębiorców, którzy czują się odpowiedzialni za Polskę. Chcielibyśmy być głosem tych przedsiębiorców, którzy dostrzegają społeczną rolę biznesu oraz doceniają, jak istotna w naszych czasach jest współpraca pomiędzy sektorem prywatnym, a państwem. Chcemy przyczyniać się do współpracy między tymi interesariuszami w tworzeniu kultury przedsiębiorczości, która będzie umożliwiało długookresowy i zrównoważony rozwój zarówno pracodawców, menedżerów, jak i pracobiorców.